Facultatea de Auomatica si CalculatoareFacultatea de Auomatica si Calculatoare

See other templatesSee other templates

Nicolae Cupcea
Nicolae Cupcea
EF104
-
...
Professor Emeritus, Dr.

Publications

Projects

Teaching

Funcţii didactice şi locuri de muncă:

 • repartiţie guvernamentală ca şef de promoţie la catedra de Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice (denumire actuală) de la facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii (şef de catedră acad. Mihai Drăgănescu);

 • 1966-1967 - preparator la catedra Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice (denumirea actuală), de la facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii;

 • 1967-1969 - asistent titular la catedra Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice, de la facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii;  

 • 1969 - 1973 - asistent titular la catedra de Calculatoare de la facultatea de Automatică (denumirea actuală Automatică şi Calculatoare) din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti; - 1973-1990 - şef de lucrări titular la catedra de Calculatoare de la facultatea de Automatică şi Calculatoare;

 • 1990-1992 - conferenţiar titular la catedra de Calculatoare de la facultatea de Automatică şi Calculatoare;

 • 1992-2010 - profesor titular la catedra de Calculatoare de la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

 • 2010 – prezent – profesor emerit la Departamentul de Calculatoare de la facultatea de Automatică şi Calculatoare

Activitate didactică 

Cursuri predate:

 • 1971 - 1973 - Circuite Electronice - facultatea de Electronică şi Tc., subingineri zi;

 • 1981 - 1983 - Electronică Industrială - Facultatea de Automatică şi Calculatoare, subingineri seral;

 • 1973 - 2004 - Dispozitive şi Circuite Electronice - anii II (III) de la facultatea de Automatică şi Calculatoare;

 • 1984 - 1992 - Tehnica Impulsurilor şi Circuite de Comutaţie - ingineri seral specializarea Calculatoare, facultatea de Automatică şi Calculatoare;

 • 1990 - 1994 - Circuite Integrate Digitale - ingineri zi, facultatea de Automatică şi Calculatoare;

 • 1994 - 1998 - Circuite Numerice - ingineri zi, facultatea de Automatică şi Calculatoare;

 • 1998 - 2004 - Strucura Circuitelor Digitale - ingineri zi, facultatea de Automatică şi Calculatoare;

 • 1999 - 2004 - Circuite Integrate Liniare - ingineri zi, facultatea de Automatică şi Calculatoare;

 • 2004 – 2010 – Elemente de electronică analogică- ingineri zi, facultatea de Automatică şi Calculatoare;

 • 2004 – 2010 – Electronică digitală- ingineri zi, facultatea de Automatică şi Calculatoare;

La toate disciplinele prezentate am îndeplinit şi sarcini didactice de îndrumare a activităţilor de seminar, laborator, proiecte de an.

Ca asistent, am susţinut activităţi de seminar, laborator şi proiecte de an şi la alte discipline cum ar fi Tuburi, Tranzistoare şi Circuite Electronice, Aparate Electronice, (facultatea de Electronică şi Tc.) Electronică, Tehnica Impulsurilor şi Circuite de Comutaţie (facultatea de Automatică).

Activităţi suport pentru susţinerea activităţilor didactice:

 • elaborare seturi de probleme;

 • actualizarea unor lucrări de laborator;

 • realizarea de cicluri noi de lucrări de laborator;

 • modernizarea permanentă a conţinutului cursurilor predate;

 • elaborarea unor materiale didactice precum un curs de Electronică Industrială (note de curs) , cursul de Circuite Integrate Digitale în două părţi, cursul de Structura Circuitelor Digitale, cursul - Elemente de Electronică analogică. Dispozitive electronice. Amplificatoare cu tranzistoare. Amplificatoare operaţionale şi Sisteme inteligente de mǎsurare şi control

 • dezvoltarea laboratoarelor de Dispozitive şi Circuite Electronice şi de Tehnica Impulsurilor;

 • elaborarea unui îndrumar de laborator de Tehnica Impulsurilor pentru studenţii de la facultatea de Electronică şi Tc.

 • elaborarea unui îndrumar de laborator pentru cele două laboratoare menţionate mai sus de 265 pagini cu 27 lucrări (ca singur autor) în 1982 şi reeditat în 1990;

 • elaborarea unor culegeri de probleme pentru amplificatoare operaţionale şi pentru circuite electronice de impulsuri

 • am introdus pentru prima dată în UPB lucrări de laborator cu circuite integrate digitale, cu amplificatoare operaţionale şi cu circuite CMOS;

 • am realizat primele lucrări de laborator asociate cu microcalculatoare (AMIC şi HC);

 • am contribuit la dotarea laboratorului de Dispozitive şi Circuite Electronice pentru prima datǎ cu o reţea de calculatoare, imprimantă şi scaner pentru modernizarea lucrărilor de laborator;

 • am îndrumat activitatea studenţilor la cercurile ştiinţifice studenţeşti unii dintre ei fiind premiaţi la sesiunile de comunicări în UPB sau la nivel naţional;

 • am îndrumat participarea studenţilor la concursul profesional Tudor Tănăsescu unde au obţinut rezultate foarte bune între 1975 şi 1987;

 • am condus numeroase proiecte de diplomă cu realizare practică;

 • am contribuit la înfiinţarea unei direcţii de aprofundare la anul VI cu predare în limba franceză unde am introdus cursul de Electronică Industrială şi Comunicaţii (prima parte);

 • Am publicat mai multe cărţi care pot fi folosite ca manuale în edituri centrale şi locale.

More Details

Activitate ştiinţifică şi tehnică

În decursul anilor am abordat mai multe domenii de cercetare ştiinţifică. Modelarea funcţionării dispozitivelor semiconductoare realizate, în special, în tehnologii unipolare:

 • am contribuit, în scopul proiectării unor circuite integrate pe scară largă cu tranzistoare cu efect de câmp, la stabilirea unui model unidimensional complet al tranzistorului MOS valabil în condiţii de funcţionare de nivel mare şi utilizabil în programe de analiză pe calculator a circuitelor electronice. Rezultatele acestor cercetări au fost sintetizate în note tehnice apărute la LETI (circa 65 pag.) [B2, B3, B4] iar elementele de originalitate deosebite au fost publicate în reviste de specialitate [B5, B6]. Cercetările realizate au fost materializate şi printr-o carte [C1] în editura LETI/CENG care conţine atât dezvoltări teoretice cât şi considerente practice fiind considerată mult timp o carte de referinţă pentru proiectanţii din domeniu. Unele din rezultatele obţinute în domeniul modelării dispozitivelor unipolare au fost remarcate şi sunt citate în multe lucrări de specialitate fiind cunoscut şi modelul “Merckel, Borel, Cupcea” al tranzistorului unipolar de tip MOS;

 • am realizat studii privind simularea şi proiectarea unor clase de circuite electronice cu metode moderne de analiză şi sinteză asistate de calulator [F24, F25, F34, F46];

 • m-am preocupat şi de probleme legate de modelarea, analiza şi proiectarea schemelor electronice cu circuite integrate analogice şi numerice ca parte integrantă a temelor de cercetare ştiinţifică ale catedrei orientate spre realizarea de echipamente electronice cu diverse utilizări în industrie;

 • în referatele de doctorat [B70, B71] au fost analizate elemente ale modelării dispozitivelor semiconductoare unipolare şi implicaţiile utilizării acestora în circuite regenerative. Proiectarea şi realizarea de echipamente în domeniul transmiterii datelor:

 • teza de doctorat [A1] a rezultat în urma unei activităţi de mai mulţi ani în domeniu în care am realizat diferite echipamente de transmitere de date de joasă viteză;

 • am proiectat, realizat şi pus în fabricaţie un cuplor telefonic pentru transmitere de date; rezultatele acestor cercetări sunt prezentate în [B57, B58, E7, E8, F8]; echipamentul a fost introdus în fabricaţie la IEPER Bucureşti;

 • am efectuat studii teoretice privind proiectarea unor echipamente specializate de transmitere de date de joasă frecvenţă precum şi detecţia erorilor [B8, B9, F12];

 • am realizat echipamente specializate pentru uz militar preluate în fabricaţie de serie [F9, F10];

 • am realizat un modem radio pentru transmitere de date cu consum redus de energie [lucrare nepublicată].

Proiectarea şi realizarea de echipamente din domeniul tehnicii de calcul:

 • contribuţii la realizarea unui terminal inteligent cu microprocesor [B7, B10, F11] în cadrul căruia a fost elaborat un generator de caractere alfanumerice [E5, B53, B54] foarte performant din punct de vedere al timpului de acces, precum şi un cursor pentru poziţionarea caracterelor alfanumerice afişate pe ecran [E2] anticipând "pâlpâirea" poziţiei cursorului pe ecran;

 • contribuţii la sistemele de afişare a semnalelor obţinute prin lectura unei pagini alfanumerice memorate [E6] în condiţiile realizării unui sistem original de afişare pe tubul catodic [E3];

 • realizarea prin brevetare a unui sistem de transmitere de date şi interconectare introdus în fabricaţie la IPA [E9, F12, F13];

 • brevetarea unor scheme electronice originale rezultate din activitatea de proiectare a echipamentelor de tehnică de calcul [E1, E4, E15, F4].

Proiectarea şi realizarea de echipamente utilizate în domeniul energetic:

 • studii privind fenomenul de emisie acustică cu realizarea unor echipamente performante în controlul nedistructiv al materialelor în general şi pentru detectarea stării turboagregatelor energetice în particular. Au fost realizate contracte cu ICEMENERG [F15, F16] sau cu ICPE [F19] cu rezultate foarte bune apreciate la diferite manifestări ştiinţifice [B11, B13, B15, B16, B17, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65] iar echipamentul realizat în final [E10] a fost apreciat la Salonul National de Invenţii de la Arad din 1988;

 • studiul fenomenului de vibraţii în agregatele electroenergetice [B17, F17, F18] cu utilizarea calculatorului pentru prelucrarea rezultatelor;

 • realizarea unui echipament cu calculator cu 120 canale de achiziţie de date pentru înregistrarea informaţiilor de la o turbină eoliană [B14, F14];

 • contribuţii la realizarea unor sisteme inteligente de analiză a calităţii tensiunii în reţele energetice cu rezultate deosebite prezentate la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale precum şi sisteme moderne de supraveghere a instalaţiilor energetice [B19, B20, B21, B22, B23, B24, B29, B30, B31, B32, B36, B37, B41, B66, B69, F33, F35, F36, F37, F47];

 • realizarea de echipamente electronice diverse cu elemente discrete şi cu microcontrolere [B26, B27, B34, B38, B39, B51, B55, B67, B68, F4, F5, F6]. Alte activităţi de cercetare:

 • în domeniul electronicii medicale am participat la realizarea unor echipamente folosite în studii de psihologie [B1, F1, F7, F43, F50];

 • am activat în domeniul analizei şi proiectǎrii circuitelor puternic integrate [B12, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50];

 • am contribuit la realizarea primului radar românesc pentru măsurarea vitezei autovehiculelor premiat la expoziţia de la Moscova din 1975 [F3];

 • am participat la studii privind controlul transferului termic din incinte izolate termic [B18, B25, B33, B35];

 • am contribuit la proiectarea şi realizarea unor blocuri electronice folosite în instalaţiile de automatizare din industria textilă [E11, E12, E14, E16, F20];

 • am contribuit la proiectarea şi realizarea unor regulatoare de turaţie electrono-electrice pentru motoarele termice [F2, F18, F22, F23], echipamentul realizat fiind brevetat [E13];

 • am realizat un studiu pentru determinarea variantei optime pentru reţeaua informatică de la ARPECHIM S.A. Piteşti [F27];

 • am avut contribuţii în domeniul activitǎţilor specifice mediului educaţional [B28, F26, F28, F29, F39, F42, F56];

 • am participat la realizarea unor granturi obţinute prin competiţie de la Academia Română, ANSTI, cu diferite tematici de cercetare [F33, F34, F35, F36, F37, F46];

 • am coordonat contracte de cercetare aplicativă cu importanţă pentru industrie (F30, F31, F32, F38, F40, F41, F44, F45, F48);

 • am coordonat activitatea pentru multe proiecte de cercetare în cadrul Programului National de Cercetare Dezvoltare (F39, F40, F43, F50, F51, F52, F53, F55, F56, F58, F60, F61); • am condus un proiect de cercetare şi un grant cu Banca Mondială (F42, F28) precum şi un proiect cu NATO (F49);

 • am fost membru în colectivul care a obţinut un contract important cu comunitatea europeană de valoare foarte mare [F54];

Alte informaţii:

 • Premiul "Traian Vuia" al Academiei Române în anul 1980 pentru activitatea de cercetare ştiinţifică;

 • Participant ca partener asociat la proiectul Socrates "Domotics and Air Conditioning" coordonat de Universite du Travail Paul Pastur, Charleroi, Belgia;

 • Director la Centrul Naţional de Tehnologia Informaţiei (2000-2010);

 • Director ADITECH (din 2000);

 • Membru ales în Consiliul Ştiinţific al IMT;

 • Membru al ACM, IEEE, SocRomInfo, SRAIT, Ac. Şt. New York;

 • Expert pentru evaluare şi monitorizare de contracte de cercetare sau granturi la Academia Română, ANSTI, CNCSIS, RELANSIN;

 • Coorganizator al Simpozionului “Rolul învăţământului şi al cercetării ştiinţifice universitare în dezvoltarea societăţii informaţionale” (5 ediţii începând din 1997);

 • Membru asociat în comitetul editorial al revistei Romanian Journal of Information Science and Technology;

 • Moderator la diferite manifestări ştiinţifice;

 • Membru în comitete de organizare şi/sau de program pentru diferite manifestări ştiinţifice (CSCS11, CSCS12, CSCS13, CSCS14, CSCS15, IFAC 97, SIITME 1996/1997/1998/1999, ICMCS 97, CAS 98/99/00/01, BINARY'98/'99/’00/’01/,02/,03/,04, SIELMEC'99, SIELMEC’01, etc.);

 • Director de subprogram în cadrul programului naţional Matnantech.;

 • Schimb de experienţă cu universităţile din Darlington, Grenoble, Annecy, Compiegne, Charleroi, Tampere, Lille, Gand, etc. în cadrul unor proiecte Tempus, Socrates sau Brâncuşi;

 • Membru în Consiliul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, 1990-2010;

 • Membru în Senatul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti 1996-2010;

 • Decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare 1996-2004;

 • Profesor Emerit la Universitatea Politehnica din Bucureşti din 2010.

Free business joomla templates